Informatie behandelbeleid

  • 123.jpg
Hotel Casa Deco tiene como política de tratamiento de información la siguiente información. 

Política de Tratamiento de Datos Personales

OBJETIVO

Establecer los criterios para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos privados, públicos y de menores de edad de las personas, en Inversiones Inmobiliarias Casa Deco S.A.S

ALCANCE

Esta política aplica para toda la información personal registrada en las bases de datos de Inversiones Inmobiliarias Casa Deco S.A.S, quien actúa en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales.

OBLIGACIONES

Esta política es de obligatorio y estricto cumplimiento para Inmobiliarias Casa Deco S.A.S.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Inmobiliarias Casa Deco S.A.S sociedad comercial legalmente constituida, identificada con el NIT 900164761-5, con domicilio principal ubicado en la Calle 12C N° 2-36 de la ciudad De Bogotá, República de Colombia. Página www.hotelcasadeco.com/es-es Teléfono 2828640 – 2837262 en la ciudad de Bogotá.

TRATAMIENTO Y FINALIDAD

El tratamiento que realizará Inmobiliarias Casa Deco S.A.S con la información personal será el siguiente: La recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de estos tales como: Datos al ingreso (Check In y autorización de su uso), Correo electrónico, uso de circuito de cámaras privado, datos de proveedores y personal interno.

TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES

Los datos sensibles recolectados serán tratados con las siguientes finalidades:
(i) Identificación del titular a través de la presentación del documento de identificación nacional colombiana (Cédula de Ciudadanía), la cual contiene datos biométricos los cuales serán tratados bajo la ley 1528 de protección de datos personales generales.
Hotel Casa Deco heeft als informatiebeleid de volgende informatie.
Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens
DOELSTELLING: vaststellen van de criteria voor het verzamelen, opslaan, gebruiken, verspreiden en onderdrukken van privé-, publieke en minderjarige gegevens van personen, in Inversiones Inmobiliarias Casa Deco SAS
SCOPE: Dit beleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die is geregistreerd in de databases van Inversiones Inmobiliarias Casa Deco SAS, die optreedt als de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens.
VERPLICHTINGEN: Dit beleid is verplicht en strikte naleving voor onroerend goed Casa Deco SAS
VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING: Onroerend goed Casa Deco SAS juridisch opgericht handelsbedrijf, geïdentificeerd met NIT 900164761-5, met hoofdzetel gelegen op Calle 12C Nr. 2-36 van de stad Bogotá, Republiek Colombia. Page www.hotelcasadeco.com/es-es Telefoon 2828640 - 2837262 in de stad Bogotá.
BEHANDELING EN DOEL: De behandeling die Real Estate Casa Deco SAS zal uitvoeren met de persoonlijke informatie zal de volgende zijn: Het verzamelen, opslaan, gebruiken, verspreiden en onderdrukken van deze zoals: Gegevens bij het betreden (inchecken en autorisatie voor het gebruik ervan), e-mail , gebruik van privécameracircuit, gegevens van leveranciers en intern personeel.
BEHANDELING VAN GEVOELIGE GEGEVENS: De verzamelde gevoelige gegevens worden behandeld met de volgende doeleinden:
(i) Identificatie van de houder door overlegging van het Colombiaanse nationale identiteitsbewijs (Citizenship Certificate), dat biometrische gegevens bevat die zullen worden behandeld krachtens wet 1528 van bescherming van algemene persoonsgegevens.
RECHTEN VAN DE HOUDERS: Als eigenaar van uw persoonlijke gegevens heeft u het recht om:
(i) Krijg gratis toegang tot de verstrekte gegevens die zijn verwerkt.
(ii) Uw informatie kennen, bijwerken en corrigeren tegen gedeeltelijke, inaccurate, onvolledige, gefractioneerde, misleidende gegevens, of aan personen waarvan de behandeling verboden is of niet is toegestaan.
(iii) Verzoek om een bewijs van de verleende toestemming.
(iv) Klachten indienen bij het Hoofdopzicht van Industrie en Handel (SIC) voor overtredingen van de bepalingen van de huidige regelgeving.
(v) Intrekking van de autorisatie en / of verwijdering van de gegevens, op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele verplichting bestaat om te voorkomen dat ze worden verwijderd.
(vi) Geen vragen over gevoelige gegevens beantwoorden. De antwoorden die betrekking hebben op gevoelige gegevens of gegevens over kinderen en adolescenten zijn optioneel.
AANDACHT AAN VERZOEKEN, OVERLEG EN CLAIMS
De ontvangstruimte is de eenheid die verantwoordelijk is voor het verwerken van de verzoeken van de houders om hun rechten effectief te maken. Waaronder de vragen, verzoeken, klachten en klachten die mensen hebben, waartoe een effectieve en effectieve service zal worden aangeboden waar passend door de verschillende media (telefoon, post, zakelijke WhatsApp en face-to-face).
PROCEDURE VOOR DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN HABEAS-GEGEVENS In overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, presenteert Real Estate Casa Deco SAS de procedure en minimumvereisten voor de uitoefening van uw rechten: voor de indiening en de aandacht van uw verzoek vragen wij u om het volgende te verstrekken informatie:
Volledige naam en achternaam Contactgegevens
(Fysieke en / of elektronische adres- en telefoonnummer)
Middelen om een reactie op uw aanvraag te ontvangen,
Reden / reden (en) die aanleiding geven tot de claim met een korte beschrijving van het recht dat u wenst uit te oefenen (kennen, bijwerken, rectificeren, bewijs van verleende toestemming aanvragen, intrekken, verwijderen, toegang tot de informatie)
Handtekening (indien van toepassing) en identificatienummer.
De maximale wettelijke termijn om uw claim op te lossen is vijftien (15) werkdagen, gerekend vanaf de dag na de datum van ontvangst. Wanneer het niet mogelijk is om de claim binnen die termijn te voldoen, zal Real Estate Casa Deco SAS de belanghebbende op de hoogte stellen van de redenen voor de vertraging en de datum waarop zijn claim zal worden behandeld, die in geen geval langer mag zijn dan acht (8) werkdagen na de afloop van de eerste termijn. Zodra de voorwaarden zoals vastgelegd in Wet 1581 van 2012 en de andere normen die deze reguleren of aanvullen, zijn vervuld, kan de Houder die de toegang tot, de update, rectificatie, opheffing en intrekking geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd, breng uw zaak onder de aandacht van het oppertoezicht van industrie en handel -Delegatie voor de bescherming van persoonsgegevens.
GELDIGHEID: dit beleid voor de verwerking van persoonlijke gegevens is van toepassing vanaf 1 januari 2019. De databases waarin persoonlijke gegevens worden geregistreerd, hebben een geldigheidsduur die gelijk is aan de tijd waarin de informatie wordt bewaard en gebruikt voor de doeleinden beschreven in dit beleid. Zodra dat (e) doel (en) is (zijn) vervuld en wanneer er geen wettelijke of contractuele plicht is om uw gegevens te bewaren, worden uw gegevens uit onze databases verwijderd. Andere voorbeelden van de duur van de permanentie van de gegevens in de database zijn de volgende: De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie met de eigenaar van de informatie wordt gehandhaafd. De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de belanghebbende er niet om vraagt en zolang er geen wettelijke plicht is om deze te bewaren. De verstrekte persoonlijke gegevens worden gedurende een periode van 10 jaar bewaard vanaf de laatste bevestiging van belangstelling door de Eigenaar.